AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz na arenie międzynarodowej.” Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0035/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2019-31.07.2021

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  95 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  66 500,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu czeski i niemiecki.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.